List of students admitted to FPGDST-2009 course at C-DAC Bengaluru

Sr . No.

Name of the candidate CST- roll no.
1 Ajay 20090220039
2 Amit Kumar 20091830004
3 Amit Kumar Jangu
20099220001
4 Anubha
20090840097
5 Arpit Saxena
20099320022
6 Aseet Rai 20090140014
7 Awadhesh Kumar Shukla 20090120026
8 Chakit Garg
20092340031
9 Chetan Agrawal 20090220002
10 Girish Pillai 20091740003
11 Harikrishnan C 20091030006
12 Kunal Shastry
20091810001
13 Lokesh Kumar Singh 20092310117
14 Lokesh R 20091240024
15 Manjusha Thomas 20099220024
16 Nitin Shakya 20092330008
17 Pankaj Mishra 20092310213
18 Pawan Joshi
20099940001
19 Puneet Kumar Gupta 20090230017
20 Puneet Vyapi 20090120015
21 Rahul Mishra 20091740016
22 Raja Seth
20092330014
23 Saikat Sil 20091830030
24 Satyabrata Sarker 20090830003
25 Saurabh Banga
20099120019
26 Saurabh Tripathi
20090210093
27 Shahnawaz Nazir 20090220005
28 Shaili Gaur 20090240141
29 Shivam Shukla 20099320018
30 Sumit Gupta 20090110081
31 Sumit Shekhar 20090220017
32 Sunil Kumar 20092310236
33 Tanu Raj 20091830021
34 Tushar 20090230016
35 Vibha Singh

20092040064